PRIVACYVERKLARING

Babylonia Babylonia, gevestigd aan Ingelumerdyk 20, 9045 RD Bitgummole, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.babylonia-vertalingen.com
Ingelumerdyk 20
9045 RD Bitgummole
Tel: +31 (0)6-12730063

Ammerins Moss is de Functionaris Gegevensbescherming van Babylonia. Zij is te bereiken via ammerins@babylonia-vertalingen.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Babylonia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij als vertaalbureau actief verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Babylonia verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, maar alleen indien u die in een van de voor vertaling aangeleverde documenten aan ons hebt verstrekt:
- godsdienst of levensovertuiging
- gezondheid
- strafrechtelijk verleden
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar: documenten die door u worden aangeleverd, kunnen gegevens bevatten van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Wij gaan ervan uit dat u als ouder of voogd toestemming geeft tot verwerking door het aanbieden van de documenten.
- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Babylonia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om vertalingen te maken van de documenten die deze gegevens bevatten, zoals door u aangeleverd.
- Voor het verzenden van vertalingen.
- Voor het opmaken van een factuur.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Babylonia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > max 3 jaar > Voor het eventueel nogmaals opsturen van een vertaling
Adres > max 3 jaar > Voor het eventueel nogmaals opsturen van een vertaling
Resterende info > max 3 jaar > Voor het eventueel nogmaals opsturen van een vertaling
Factuurgegevens > 7 jaar > Conform de eisen van de Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Babylonia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een subverwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Babylonia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Babylonia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Babylonia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ammerins@babylonia-vertalingen.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Babylonia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Babylonia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via ammerins@babylonia-vertalingen.com

nl_NLDutch